top of page
ข้อต่อเกลียวใน/faucet socket

ข้อต่อเกลียวใน/faucet socket

ข้อต่อเกลียวใน สำหรับท่อรับความดัน

ชั้นคุณภาพ 13.5 ชนิดฉีดด้วยเครื่อง

bottom of page