top of page
สามทางบาง 90°/Tee SWV

สามทางบาง 90°/Tee SWV

ข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล  

สามทางบาง 90° ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดฉีดด้วยเครื่อง

bottom of page