top of page
สามตาวาย 45°/45° Y SWV

สามตาวาย 45°/45° Y SWV

ข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล  

สามตาวาย 45° ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดฉีดด้วยเครื่อง

bottom of page