top of page
สามตาบางลด 90°/90° Reducing Tee SWV

สามตาบางลด 90°/90° Reducing Tee SWV

ข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล  

สามตาบางลด 90° ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดฉีดด้วยเครื่อง

bottom of page