top of page
สามตาทีวาย 90°/90° Long Radious SWV

สามตาทีวาย 90°/90° Long Radious SWV

ข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล  

สามตาทีวาย 90° ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดฉีดด้วยเครื่อง

bottom of page