top of page
พีเเทรฟพีวีซี/P-Trap

พีเเทรฟพีวีซี/P-Trap

ข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล  

พีเเทรฟพีวีซี แบบมีฝาก้น และ แบบก้นเรียบ ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดฉีดด้วยเครื่อง

bottom of page