top of page
ฝาครอบบาง/End Cap SWV

ฝาครอบบาง/End Cap SWV

ข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล 

ฝาครอบบาง ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดฉีดด้วยเครื่อง

bottom of page