top of page
งอบาง 90°/90° Elbow SWV

งอบาง 90°/90° Elbow SWV

ข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล  

งอบาง 90° ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดฉีดด้วยเครื่อง

bottom of page