top of page
งอบาง 45°/45° Elbow SWV

งอบาง 45°/45° Elbow SWV

ข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล  

งอบาง 45° ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดฉีดด้วยเครื่อง

bottom of page