top of page
ข้อต่อเกลียวนอก/valve socket

ข้อต่อเกลียวนอก/valve socket

ข้อต่อเกลียวนอกสำหรับท่อรับความดัน

ชั้นคุณภาพ 13.5 ชนิดฉีดด้วยเครื่อง

bottom of page