top of page
ข้อต่อบาง/Socket SWV

ข้อต่อบาง/Socket SWV

ข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล  

ข้อต่อบาง ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดฉีดด้วยเครื่อง

bottom of page