top of page
ข้อต่อบางลด/Reducing Socket SWV

ข้อต่อบางลด/Reducing Socket SWV

ข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล 

ข้อต่อบางลด ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดฉีดด้วยเครื่อง

bottom of page